Operační program Doprava

Operační program Doprava » Často kladené otázky

Často kladené otázky

Jaké jsou přínosy OPD pro Českou republiku?
OPD představuje dlouhodobě hlavní finanční a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice – těmi jsou především dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T, zlepšení po stránce kvality a funkčnosti, odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře a podporu udržitelné mobility s důrazem na města.

Kdo má OP Doprava na starosti?
Řídicím orgánem OP Doprava je Ministerstvo dopravy. Roli Řídicího orgánu v rámci ministerstva vykonává Odbor fondů EU. Zprostředkující subjekt OP Doprava je Státní fond dopravní infrastruktury.

Jak je OP Doprava financován?
OP Doprava je financován ze dvou fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS).

Kolik činí celková alokace OP Doprava pro současné programové období 2014–2020?
Celková alokace OP Doprava (dále OPD) je pro současné programové období 2014-2020 5,364 mld. EUR, z toho evropský podíl činí 4 559 769 999 EUR.

Jak je tato alokace rozdělena (poměr) mezi jednotlivé prioritní osy programu?

Prioritní osa Název prioritní osy Podpora Unie Podíl celkové podpory Unie operačnímu programu
PO 1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 2,33 mld. EUR 51.18 %
PO 2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu 1,25 mld. EUR 27.49 %
PO 3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 902 mil. EUR 19.79 %
PO 4 Technická pomoc 70 mil. EUR 1.54 %

 

Jsou peníze z celkové alokace ještě dále rozdělovány v rámci jednotlivých prioritních os?
Alokace OPD v programovém období 2014-2020 je rozdělena i v rámci jednotlivých prioritních os dle specifických cílů korespondujících s investičními prioritami. Nejvíce podporovanými specifickými díly bude v rámci prioritní osy 1 „Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy“ a v rámci prioritní osy 2 „Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS“.

Kdo může v OP Doprava žádat o podporu?
Příjemci podpory budou vlastníci/správci dotčené infrastruktury a dopravních prostředků (v případě nákupu železničních vozidel půjde o vozidla pro osobní veřejnou dopravců provozujících dopravu v závazku veřejné služby včetně dopravy přeshraniční, v případě nákladní vodní dopravy budou příjemci vlastníci a provozovatelé plavidel), případně další relevantní subjekty. Podrobné vymezení příjemců pro jednotlivé specifické cíle OPD je uvedeno v programovém dokumentu OPD zveřejněném ZDE.  

Které typy projektů jsou z hlediska času a celkové výše podpory, míry administrace u OPD nejnáročnější?
Za nejnáročnější projekty lze považovat tzv. velké projekty, jejichž celkové způsobilé náklady překračují 75 milionů EUR a jejichž schvalování provádí nad rámec národního schválení Řídicím orgánem také Evropská komise. Přehled těchto projektů je uveden v příloze č. 1 programového dokumentu OPD 2014-2020 zveřejněného ZDE.

Kolik projektů a jakého druhu bylo v minulosti z OPD podpořeno? Jak byly čerpány prostředky z programu?
Z Operačního programu Doprava 2007–2013 bylo doposud podpořeno 417 projektů. Pro jejich úplný seznam i podrobnosti navštivte sekci Projekty na webových stránkách www.OPD.cz.

Jaké jsou hlavní změny při schvalování projektů ve srovnání s programovým obdobím 2007–2013?
Nejvýznamnější změny ve schvalovacím procesu nastanou v rámci věcného hodnocení projektů. Změny vyplývají zejména z požadavků stanovených na centrální úrovni (jedná se zejména o Metodický pokyn NOK pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů). Hlavní změny spočívají zejména v následujících skutečnostech: nahrazení institutu externího hodnotitele (jedné fyzické osoby) expertní hodnotící komisí; zavedení dvoukolového hodnocení (předběžná žádost / plná žádost); vznik databáze hodnotitelů (členů hodnotících komisí); existence přezkumné komise; stanovení lhůty 7 měsíců pro dokončení schvalování projektu od předložení žádosti (výjimkou jsou velké projekty).

Existují u OPD projektů nějaké zásadní limity – výše podpory, výše spoluúčasti, typy výzev atd.?
U projektů OPD žádné limity z hlediska velikosti projektů a výše podpory neexistují, jediným faktickým limitem je vymezení možných žadatelů pro daný specifický cíl.

Poskytuje Ministerstvo dopravy žadatelům z OPD klientský servis v podobě školení, webových stránek atd.?
Ve vztahu k hlavním příjemcům infrastrukturálních projektů je poskytován průběžný konzultační servis na bázi pravidelných pracovních schůzek a jednání a není tedy nutné pořádat speciální školení. V případě ostatních výzev budou školení realizovaná dle aktuálních potřeb v závislosti na identifikované poptávce ze strany potenciálních žadatelů. Jako základní informační zdroj pro žadatele a příjemce však vždy budou sloužit webové stránky opd2.opd.cz.