Operační program Doprava

Operační program Doprava » Studie a analýzy

Studie a analýzy

12.8.2021
Závěrečná zpráva evaluace specifického cíle 1.1 OPD 2014–2020 a doporučení přípravy OPD 2021–2027 (688 KB)
Vyhodnocení plnění specifického cíle 1.1 Operačního programu Doprava 2014–2020 a doporučení pro přípravu Operačního programu Doprava 2021–2027
Příloha 1 - Shrnutí výsledků pro odbornou veřejnost
Příloha 2 - Vyhodnocení dílčích EO 1.1–1.3
Příloha 3 - Vyhodnocení dílčích EO 2.1–2.3
Příloha 4 - Seznam projektů
Příloha 5 - Infografiky projektů OPD2 s výsledky v SC 1.1
Příloha 6 - Videoprezentace k hodnocení aspektů
Příloha 7 - Infografiky projektů OPD2 s výsledky v SC 1.1 – ve verzi pdf
14.6.2021
Závěrečná zpráva evaluace vybraných projektů OPD ve SC 3.1 (566 KB)
Evaluace výsledků a intervencí specifického cíle 3.1 Operačního programu Doprava 2014-2020
Příloha 1 - Shrnutí výsledků pro odbornou veřejnost
Příloha 2 - Bezpečnost dopravy - analýza nehodovosti
Příloha 3 - Plynulost dopravy - analýza systémem FCD
Příloha 4 - Možnosti pořizování FCD dat a využití v OPD3
Příloha 5 - Infografiky projektů OPD2 s výsledky v SC 3.1
15.12.2020
Plan_hodnoceni_OPD2014_2020_verze_2020-12.pdf (620 KB)
Plán hodnocení (tzv. evaluační plán) slouží jako osnova pro hodnocení Operačního programu Doprava. Tato verze byla schválena monitorovacím výborem 2. prosince 2020.
2.4.2020
Závěrečná zpráva_40_Ženy v dopravě.pdf (1,19 MB)
Závěrečná zpráva studie „Ženy v dopravě“ – výstupy z projektu v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace.
Příloha 1 - Manažerské shrnutí 40 Ženy v dopravě
Příloha 2 - Přílohy 4.10-4.12
22.5.2019
Plán_hodnocení_OPD2014_2020_verze2019-05.pdf (638 KB)
Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020, květen 2019
5.4.2019
Vyhodnocení plnění komunikačního plánu OPD v období 2017-2018 (3,03 MB)
Závěrečná evaluační zpráva v rámci zpracované evaluace Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu Operačního programu Doprava 2017-2018, která byla provedena na základě plánu hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020
15.12.2017
Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 (641 KB)
Prosinec 2017
Plán hodnocení (tzv. evaluační plán) slouží jako osnova pro hodnocení Operačního programu Doprava. Tato verze byla schválena monitorovacím výborem 1. prosince 2017.
24.3.2017
Vyhodnocení plnění komunikačního plánu OPD v období 2014 – 2016 (963 KB)
Manažerské shrnutí v rámci zpracované evaluace „Vyhodnocení plnění komunikačního plánu Operačního programu Doprava v období 2014 – 2016“, která byla provedena na základě Plánu hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020.
24.3.2017
Závěrečná zpráva – Hodnocení vývoje OPD včetně ověření rozvojových potřeb a nastavení synergických a komplementárních vazeb (1,61 MB)
Závěrečná zpráva je výstupem evaluace „Hodnocení vývoje Operačního programu Doprava 2014 – 2020 včetně ověření rozvojových potřeb a nastavení synergických a komplementárních vazeb“, která byla provedena na základě Plánu hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020.
24.5.2016
Závěrečná zpráva – Ex-ante analýza využití finančního nástroje v OPD (10,88 MB)
Předběžné posouzení možnosti využití finančního nástroje v OPD bylo provedeno v souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Závěrečná zpráva popisuje analýzu selhání trhu, posuzuje přidanou hodnotu finančních nástrojů a navrhuje investiční strategii, včetně implementačního uspořádání finančního nástroje. Za nejvhodnější pro možnost využití finančního nástroje lze na základě hodnocení označit specifický cíl 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy.
5.5.2016
Závěrečná zpráva – Ex-ante hodnocení OPD 2014 – 2020 (1,71 MB)
Ex-ante evaluace byla provedena v návaznosti na čl. 55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
15.12.2015
Plán hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020 (1,20 MB)
Prosinec 2015
Plán hodnocení (tzv. evaluační plán) slouží jako osnova pro hodnocení Operačního programu Doprava. Tato verze byla schválena monitorovacím výborem 14. prosince 2015.