Operační program Doprava

Silnice I/53 Znojmo - Lechovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000538
Přesné místo realizace
Lechovice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
21.3.2022
Datum ukončení
28.8.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.11.2022
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
545 121 102,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
401 469 013,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
472 316 486,00 Kč

Předmětem projektu I/53 Znojmo - Lechovice je modernizace stávající silnice I/53 v délce 7 192 m v návrhové kategorii S11,5/80 (S13,75/80). Předmětný úsek je součástí souboru staveb zahrnujících postupnou přestavbu celé trasy silnice I/53 mezi Znojmem a Pohořelicemi. Jde o komplexní úpravu nevyhovujícího směrového a výškového vedení trasy, sjednocení šířkového uspořádání, přestavby mostů, úpravy křižovatek a zřízení dílčích přeložek trasy.Zpět na seznam projektů