Operační program Doprava

Silnice I/27 Klatovy, přeložka, 1. stavba

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000532
Přesné místo realizace
Klatovy
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
15.11.2021
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.3.2022
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 545 318 591,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
726 256 227,35 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
854 419 091,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/27 v kategorii S 9,5/70 v celkové délce hlavní trasy 7,622 km východně od Klatov. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu města Klatovy a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/27, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Klatovy včetně bezpečnosti chodců.Zpět na seznam projektů