Operační program Doprava

Silnice I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000053
Přesné místo realizace
Jablonec nad Nisou, Liberec
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Liberecký kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
21.3.2016
Datum ukončení
21.12.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.4.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
507 624 247,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
373 415 906,35 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
439 312 831,00 Kč

Přeložka silnice I/14 je navržena v kategorii S 11,5/70 v délce 2 610 m, se stoupacím pruhem délky 837 m. V začátku úseku navazuje na dokončenou 3. etapu v oblasti sídliště Kunratická, končí v Rýnovické ul. v Jablonci n/N. V celé délce sleduje stávající silnici III/29024.Zpět na seznam projektů