Operační program Doprava

Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 5. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000436
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Statutární město Brno
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
18.12.2017
Datum ukončení
30.9.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.6.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
46 970 710,05 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
39 399 600,57 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
46 352 471,26 Kč

V projektu dojde k rozvoji dopravní telematiky na území města Brna, konkrétně řízení provozu na křižovatkách na území města Brna, které je součástí systému integrovaného řízení dopravy. Projekt je složen z 5 souvisejících aktivit: 1. Rekonstrukce SSZ 7.18 Purkyňova-Dobrovského, 2. Stavby a rekonstrukce 6 SSZ včetně preference MHD - Tramvaj Plotní,3. Kamerový dohled 3.12 Dornych - Úzká, 4. Dohledový subsystém - Tramvaj Plotní, 5. Koordinační kabely pro přenos dopravních informací - Tramvaj Plotní.Zpět na seznam projektů