Operační program Doprava

Revitalizace trati Bludov - Jeseník, II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000032
Přesné místo realizace
Bludov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.2.2016
Datum ukončení
2.5.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
844 901 285,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
499 617 250,85 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
626 102 472,00 Kč

Předmětem řešení je revitalizace trati v úseku Bludov (mimo) - Hanušovice (mimo) v km cca 49,988 - 70,186. V současnosti je maximální traťová rychlost 65 - 75 km/h. Po provedení revitalizačních opatření bude možno zavést traťovou rychlost až na 100 km/h ( na cca 57% celkové délky rekonstruované trati).Zpět na seznam projektů