Operační program Doprava

GSM-R III.koridor Beroun - Plzeň - Cheb - fáze II

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000025
Přesné místo realizace
Beroun
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.12.2015
Datum ukončení
30.9.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
398 565 089,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
262 872 295,40 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
309 261 524,00 Kč

Výstavba sítě GSM-R vytváří základní radiokomunikační prostředí v národním a mezinárodním železničním provozu. Výstavbou základnových radiostanic v rámci této stavby dojde k úplnému pokrytí sledovaného traťového úseku a ke zlepšení komunikační kapacity. Projekt umožní plnohodnotné zavedení dispečerského řízení, zvýšení bezpečnosti provozu na železnici a vytvoří podmínky pro následné nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně 2.Zpět na seznam projektů