Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu modernizace plavidel z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu modernizace plavidel z OPD

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje první dvě výzvy pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci těchto dvou výzev bude 100 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.
 
Potenciálními příjemci podpory budou pouze malé a střední podniky, které jsou vlastníky či provozovateli plavidel pro vnitrozemskou nákladní dopravu. Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 25.8.2017 a od 1.9.2017 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání je 10.11.2017.
 
Hlavními podporovanými aktivitami v rámci vyhlašovaných výzev budou:
 
  • Zvýšení bezpečnosti plavby (pořízení a výměna obšívek včetně výměny součástí plavidla dotčených výměnou obšívky);
  • Zvýšení multimodality plavidel (pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladových prostorů, pořízení přepravních rámů na osobní automobily, rozšíření či prodloužení plavidla, zvýšení či rozšíření jícnů).
 
Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastních výzvách a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev.
 
Výzva č. 34 – zvýšení bezpečnosti plavby: http://www.opd.cz/stranka/vyzva-34/
Výzva č. 48 – zvýšení multimodality: http://www.opd.cz/stranka/vyzva-48/