Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje první výzvu na podporu železničních kolejových vozidel z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje první výzvu na podporu železničních kolejových vozidel z OPD

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava 2014-2020 vyhlašuje výzvu pro předkládání projektových žádostí pro specifický cíl 1.5 (Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku), pro část týkající se podpory pořizování železničních kolejových vozidel. Projektové žádosti bude možno podávat prostřednictvím portálu IS KP14+ průběžně v období od 21. 7. 2017 do 29. 6. 2018. Cílem této výzvy je podpořit rozvoj regionální železniční dopravy v závazku veřejné služby díky možnosti pořízení nových železničních vozidel.

Ve výzvě se budou moci o podporu ucházet jak jednotliví železniční dopravci, tak i kraje, které regionální železniční dopravu na svém území objednávají a financují. Celková alokace na tuto výzvu z Fondu soudržnosti činí 7,730 mld. Kč, podpora bude poskytována maximálně ve výši 85 % ze způsobilých výdajů. Z dotace pořízená vozidla budou moci být provozována v rámci uceleného provozního souboru specifikovaného v projektové žádosti, přičemž obecně je umožněn provoz na celém území České republiky.

Podpořená vozidla budou muset splňovat přísné požadavky na kvalitu cestování, aby bylo zajištěno plynulé zvyšování konkurenceschopnosti osobní železniční dopravy vůči ostatním druhům dopravy. Ministerstvo dopravy předpokládá, že vyhlášená výše alokace umožní pořídit několik desítek nových vlakových souprav pro regionální dopravu. V případě výrazného převisu zájmu žadatelů a předložení dostatečného počtu kvalitních projektů je Ministerstvo dopravy připraveno realizovat kroky směřující k dalšímu navýšení alokace pro tuto oblast a vyhlášení dalších výzev v následujících letech.

Kompletní text výzvy a další související dokumenty jsou zveřejněny na:
http://opd2.opd.cz/stranka/vyzva-28/.