Operační program Doprava

Operační program Doprava » Generátor nástrojů povinné publicity

Generátor nástrojů povinné publicity

Stejně jako v minulém programovém období, tak i v současném období 2014 - 2020 jsou příjemci povinni dodržovat pravidla pro aktivity v oblasti publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce. Tyto povinnosti napříč všemi operačními programy jsou stanoveny v Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020 a dále jsou upraveny v Manuálu jednotného vizuálního stylu ESI fondův programovém období 2014-2020.

Pro zjednodušení práce při tvorbě a pro sjednocení vizuálního stylu povinných nástrojů publicity (jedná se o stálou pamětní desku, dočasný billboard a plakát A3) byl vytvořen generátor nástrojů povinné publicity.

Pro vytvoření návrhu je vždy nutné do jednotlivých polí vložit požadované informace k danému projektu (například název programu, název projektu, hlavní cíl operace). Následně je možné návrh uložit v .pdf formátu a vytisknout (upozornění: billboardy byly zmenšeny na polovinu své velikosti z důvodů limitů .pdf formátů, billboard se tak musí tisknout na 200 % aktuálního zobrazení). Generátor je volně přístupný pro všechny zájemce a všechny operační programy.

V případě, že budou loga využívána samostatně např. na polepy, propagační předměty či na různé dokumenty, je možné stáhnout všechny dostupné varianty v sekci určené pro Příjemce - oblast "Publicita".