Operační program Doprava

Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Na jednání Monitorovacího výboru OPD dne 25. 5. 2018 byl mimo jiné projednán také aktualizovaný harmonogram výzev OPD pro rok 2018. V rámci harmonogramu výzev nedošlo oproti verzi projednávané na předchozím jednání Monitorovacího výboru OPD v listopadu 2017 k žádným zcela zásadním změnám. Ve většině případů se jednalo v zásadě pouze o upřesnění termínů vyhlášení jednotlivých výzev v návaznosti na postup jejich skutečné přípravy.

Jedinou významnější změnou v harmonogramu je zrušení plánované výzvy č. 42, která měla být zaměřena na podporu železničních kolejových vozidel. Ke zrušení této výzvy došlo zejména s ohledem na pozitivní vývoj v rámci celkového čerpání alokace OPD a tedy s tím související nedostatečný prostor pro navyšování disponibilních zdrojů pro podporu pořizování železničních kolejových vozidel na úkor ostatních specifických cílů OPD. Zrušení výzvy zároveň souvisí i s uvažovanou budoucí podporou této oblasti z národních zdrojů v kombinaci s úvěrovými prostředky EIB.

Aktuálně platný harmonogram výzev OPD je k dispozici zde