Operační program Doprava

Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Aktualizace harmonogramu výzev Operačního programu Doprava

Řídicí orgán OPD zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev OPD pro roky 2019 a 2020. V rámci nové verze harmonogramu oproti předchozí platné verzi z října 2018 došlo k doplnění tří nových výzev a k upřesnění údajů a termínů u některých již dříve uvedených výzev. 

Konkrétně byla nově doplněna výzva č. 75 pro SC 1.5 pro program Interoperabilita v železniční dopravě. Jedná se o výzvu obsahující zůstatkovou disponibilní alokaci tohoto programu ve výši 700 mil. Kč, konkrétní aktivity podporovatelné v této výzvě (popřípadě další rozdělení výzvy po samostatných aktivitách) budou upřesněny v průběhu roku 2019. Tato výzva je aktuálně plánována k vyhlášení v září 2019.

Dále byla nově doplněna výzva č. 76 také pro SC 1.5 pro program Interoperabilita v železniční dopravě. Jedná se o výzvu plánovanou až pro rok 2020, zaměření výzvy se bude týkat pouze systémů měření spotřeby energie u železničních dopravců. Alokace této výzvy bude 40 mil. Kč. Tato výzva bude přímo navazovat na výzvy č. 15 a 45, které jsou zaměřeny na stejné aktivity.

Nově je do harmonogramu doplněna také výzva č. 77 pro SC 1.3 pro program Podpory modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy. Tato výzva bude přímo navazovat na předchozí tři výzvy pro daný program v letech 2016, 2017 a 2018.

V harmonogramu výzev byly dále upřesněny některé údaje u již dříve uvedených výzev. V případě výzev č. 35 a č. 72 (modernizace přístavů) došlo k posunu plánových termínů vyhlášení. Došlo také k upřesnění obsahu a výše alokace u výzvy č. 15. Tato výzva pro SC 1.5 pro program Interoperabilita v železniční dopravě se bude týkat výhradně systémů měření spotřeby energie u železničních dopravců. Alokace této výzvy bude 40 mil. Kč. Aktuálně je plánována k vyhlášení v červnu 2019 (termín však může být posunut v návaznosti na stav přípravy nezbytných a přímo souvisejících aktivit na straně SŽDC).

Harmonogram výzev OPD pro roky 2019 a 2020 v současné době obsahuje celkem 12 výzev s celkovou alokaci až 2,7 mld. Kč. Jedna z těchto výzev (č. 73 – podpora pořizování přepravních jednotek kombinované dopravy) již byla na konci ledna 2019 vyhlášena.

Aktuálně platný harmonogram výzev OPD je k dispozici zde.