Operační program Doprava

Operační program Doprava » Návrh OPD3 schválen vládou

Návrh OPD3 schválen vládou

Vláda České republiky na pátečním jednání schválila návrh Programového dokumentu Operačního programu Doprava (OPD) pro nové programové období 2021–2027. Jako strategický cíl si Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu.“ Jednoznačnou prioritou, která umožní lepší propojení mezi regiony, Českou republikou a ostatními státy EU, je rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy. Celkově bude k dispozici pro daný rozvoj 4,9 mld. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.  Vyhlášení prvních výzev předpokládáme v první polovině roku 2022.

OPD bude podporovat tři věcné priority, a to Evropskou, celostátní a regionální mobilitu v silniční a železniční dopravě, Celostátní a regionální mobilitu v silniční dopravě a Udržitelnou městskou mobilitu a alternativní paliva.

Schválení návrhu programového dokumentu je zásadním krokem, který posouvá OPD 2021–2027 do další fáze vyjednávání, tentokrát již na pole formálního vyjednávání s Evropskou komisí.