Operační program Doprava

Operační program Doprava » Na stavbě obchvatu Karviné se intenzivně pracuje

Na stavbě obchvatu Karviné se intenzivně pracuje

Obchvat Karviné
Obchvat u Karviné, který byl podpořen z OP Doprava prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou přes 1,091 miliard korun, už letos odlehčí místním obyvatelům od tranzitní dopravy. Po třídě 17. listopadu denně projíždí přibližně 20 000 aut. Díky nově vybudovanému obchvatu na silnici I/67 intenzita dopravy výrazně poklesne. 

Nově vybudovaný obchvat Karviné významným způsobem odlehčí místním obyvatelům od tranzitní dopravy, neboť se sníží počet vozidel na průtahu městem. Díky danému obchvatu bude doprava mnohem plynulejší, rychlejší a bezpečnější jak pro řidiče, tak i pro chodce. Na dnešním průtahu městem silnice I/67 je několik světelně řízených křižovatek, kde dochází k rozjezdům a brzdění vozidel a celková délka na průtahu městem činí asi 4 000 metrů. Po nově navrženém obchvatu řidiči ujedou necelých 3 000 metrů, čímž dojde nejen k úspoře časové, ale i úspoře pohonných hmot. 

Trasa I/67 je součástí plánovaného dopravního systému okresu Karviná, který bude v době do vybudování tahu S11 nadále tvořit jeden z nejvýznamnějších páteřních komunikačních tahů okresu. Řešení problematiky koncepce silniční sítě v zájmové oblasti Karviné úzce souvisí s územním plánem města i celé ostravské aglomerace. V širším zájmovém území se jedná o vazby na výhledovou síť komunikací vyšší třídy. 

Pokrok prací ukazuje březnové video a fotografie ze stavby od ŘSD.
Obchvat Karviné