Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu interoperability železničních vozidel

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu interoperability železničních vozidel

Ministerstvo dopravy jako Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo další výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. V rámci této výzvy bude podporována přestavba elektrických hnacích vozidel na provoz i na střídavém systému 25 kV/50 Hz. Celková disponibilní alokace pro tuto výzvu je 372 miliónů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až do výše 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

Potenciálními příjemci podpory budou železniční dopravci, kteří vlastní nebo provozují železniční kolejová vozidla. Formulář žádosti o podporu bude v rámci informačního systému IS KP14+ žadatelům zpřístupněn od 7. 12. 2018 a od 14. 12. 2018 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání žádostí je stanoven na 31. 5. 2019. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena v textu výzvy a v rámci související dokumentace. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na stránce výzvy č. 64 na webu OPD zde.