Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu OPD na podporu vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu OPD na podporu vybavování železničních hnacích vozidel systémem pro měření spotřeby elektrické energie

Ministerstvo dopravy jako Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo další výzvu OPD v rámci programu veřejné podpory „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. V této aktuální výzvě bude podporována instalace měřicích zařízení spotřeby elektrické energie do železničních hnacích vozidel. Celková disponibilní alokace výzvy je 40 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až do výše 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

Potenciálními příjemci podpory budou železniční dopravci, kteří vlastní nebo provozují železniční kolejová vozidla. Formulář žádosti o podporu bude v rámci informačního systému IS KP14+ žadatelům zpřístupněn od 7. 2. 2020 a od 15. 2. 2020 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání žádostí je stanoven na 15. 5. 2020. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena v textu výzvy a v rámci související dokumentace. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na stránce výzvy č. 15 na webu OPD.