Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje další výzvu na podporu pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje další výzvu na podporu pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy z OPD

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této druhé výzvy u tohoto programu bude 90 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 30 % ze způsobilých výdajů projektu.

Potenciálními příjemci podpory budou zejména vlastníci či provozovatelé přepravních jednotek. Žádost o podporu v rámci informačního systému IS KP14+ bude žadatelům zpřístupněna od 11. 10. 2019 a od 25. 10. 2019 mohou být předkládány vlastní žádosti. Konečný termín pro předkládání je 10. 1. 2020.

Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou investice na pořízení hmotného majetku - nových přepravních jednotek schválených pro KD, a to:

a) intermodálních návěsů;
b) výměnných nástaveb;
c) vnitrozemských kontejnerů (nikoliv však námořních kontejnerů ISO);
d) speciálních přepravních jednotek, včetně nových technologií, pro kontinentální kombinovanou dopravu, jež nelze zahrnout mezi jednotky uvedené pod písmeny a) až c).

Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena ve vlastním dokumentu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD.cz v sekci výzev.

Přímý odkaz na dokumentaci výzvy č. 74.