Operační program Doprava

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy otevírá další výzvu OPD zaměřenou na budování páteřní sítě rychlodobíjecích stanic

Ministerstvo dopravy otevírá další výzvu OPD zaměřenou na budování páteřní sítě rychlodobíjecích stanic

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu dalších rychlodobíjecích stanic pro elektromobily. Za tímto účelem je vyčleněno z evropských prostředků až 130 miliónů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

Dne 28. 3. 2019 vyhlašuje Ministerstvo dopravy již třetí výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování tzv. páteřní sítě rychlodobíjecích stanic. Maximální alokace na tuto výzvu je 130 milionů Kč. Konečný termín pro předložení žádostí bude 31. července 2019.

O podporu v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří na území členských států EU v současnosti provozují alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží komplexní projekt na vybudování 125 rychlodobíjecích stanic umístěných rovnoměrně po celém území České republiky. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Na základě hodnotících kritérií, kterými jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu, bude z předložených žádostí vybrán jeden projekt, který nejlépe naplní tato kritéria.

Poslední čtvrtou výzvu zaměřenou na vybudování tzv. páteřní sítě rychlodobíjecích stanic hodlá Ministerstvo dopravy vyhlásit v říjnu 2019. Celkem by tak mělo vzniknout 500 rychlodobíjecích stanic, čímž bude splněn cíl stanovený Národním akčním plánem čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015.

Tato nově vyhlašovaná výzva přímo navazuje na druhou výzvu vyhlášenou v srpnu 2018. Ministerstvo dopravy obdrželo 2 žádosti o podporu, v současné době probíhá hodnocení předložených projektů. Předpokládá se, že v průběhu května 2019 bude zveřejněna informace o vítězném projektu včetně seznamu konkrétních lokalit, ve kterých budou jednotlivé dobíjecí stanice instalovány.

Bližší informace o podmínkách podpory v rámci nově vyhlašované výzvy jsou součástí podrobné dokumentace výzvy č. 68, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD.