Operační program Doprava

Operační program Doprava » Evropská komise schválila dva velké projekty Operačního programu Doprava

Evropská komise schválila dva velké projekty Operačního programu Doprava

Praha, 2. dubna 2019 – V úterý 2. dubna schválila Evropská komise balíček 25 velkých projektů z deseti členských zemí EU (Bulharsko, Česko, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Malta, Polsko, Portugalsko a Rumunsko), a to v oblasti dopravy, životního prostředí, výzkumu a vývoje, informačních a komunikačních technologií (ICT), zdravotnictví nebo energetiky. Česká republika – konkrétně Operační program Doprava – měla své zastoupení dvěma projekty: Modernizace trati Rokycany – Plzeň, fáze II, a Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice, 2. fáze. Souhrnný schválený příspěvek EU z Fondu soudržnosti na tyto dva dopravní projekty činí 151,133 mil. EUR.

V případě obou českých dopravních projektů se jednalo o formální završení schvalovacího procesu u dvou významných staveb, které jsou již v současné chvíli plně dokončeny a využívány. Obě stavby byly realizovány jako tzv. fázované projekty, což znamená, že byly jako samostatné projekty – fáze podpořeny jak z předchozího programového období, tak i v rámci současného programového období 2014–2020. První fáze obou projektů byly schváleny ze strany EK již v roce 2016. Schvalovací proces druhých fází pak započal v roce 2017. Projekty byly nejdříve na národní úrovni schváleny Ministerstvem dopravy a poté byly ve spolupráci s žadateli projektů (Správa železniční dopravní cesty, s.o., a Ředitelství silnic a dálnic ČR) intenzivně projednávány s iniciativou JASPERS, což je předstupeň před schvalováním ze strany EK. Dnešním schválením tak došlo k úspěšnému završení náročného schvalovacího procesu a také k potvrzení předchozího schválení ze strany Ministerstva dopravy.

Cílem projektu Modernizace trati Rokycany – Plzeň, fáze II byla modernizace 14kilometrového úseku mezi Rokycany a Plzní, který je součástí III. Tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – st. hranice s Německem. Celkové náklady (za obě fáze projektu), včetně výstavby Ejpovického tunelu, jenž je s délkou 4100 m nejdelším tunelem v ČR, dosáhly více než 6,7 mld. Kč bez DPH, přičemž příspěvek z evropského Fondu soudržnosti činí přes 3,5 mld. Kč. Modernizací úseku mezi Rokycany a Plzní bylo dosaženo mimo jiné navýšení traťové rychlosti až na 160 km/h – v Ejpovickém tunelu výhledově až na 200 km/h –, zlepšení komfortu cestování, včetně snadnějšího a bezpečnějšího přístupu k vlakům, nebo zvýšení bezpečnosti prostřednictvím moderního zabezpečovacího zařízení.

Cílem projektu Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice, 2. fáze byla dostavba chybějícího úseku páteřní dálniční sítě v Moravskoslezském kraji a propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou. Projekt vyřešil předchozí nedobrou situaci silnice I/11 (I/68), která svým technickým stavem a směrovým a výškovým řešením trasy neodpovídala zvyšujícím se nárokům na přepravní vztahy vyvolané rostoucím dopravním zatížením, zejména těžkou kamionovou dopravou. Celkové náklady (za obě fáze projektu) na více než 11kilometrový úsek silnice dosáhly 3,97 mld. Kč, příspěvek z Fondu soudržnosti činí 2,9 mld. Kč.