Operační program Doprava

Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev OPD a změna výzvy č. 75

Aktualizace harmonogramu výzev OPD a změna výzvy č. 75

Harmonogram výzev

V harmonogramu výzev OPD došlo pouze k aktualizaci termínu vyhlášení u výzvy č. 84 ve specifickém cíli 2.2 (Infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora výstavby doplňkové dobíjecí sítě). Nově je vyhlášení této výzvy plánováno na srpen 2020 namísto července 2020. Důvodem je probíhající projednávání aktualizace související dokumentace výzvy. 

Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde.


Změna alokace výzvy č. 75

Řídicí orgán OPD informuje o změně alokace výzvy č. 75, která je již v současné době uzavřena (výzva byla otevřena v období od 30. 10. 2019 do 29. 1. 2020). Jedná se o výzvu v rámci programu veřejné podpory „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. Výzva byla konkrétně zaměřena na vvbavování železničních vozidel palubními jednotkami ETCS.

Původní alokace výzvy č. 75 byla 700 000 000 Kč. V rámci dané výzvy bylo předloženo celkem 7 žádosti o podporu, které souhrnně požadovaly podporu ve výši 946 454 011 Kč. V rámci věcného hodnocení žádostí o podporu bylo všech 7 předložených žádostí kladně vyhodnoceno a byly doporučeny ke schválení, a to v pořadí dle obdrženého bodového zisku. Při věcném hodnocení zároveň nebyla předmětem bodování projektů výše či míra požadované podpory, což znamená, že dodatečné navýšení podpory nijak neovlivňuje výsledky věcného hodnocení jednotlivých projektů.

Při stávající výši alokace výzvy by poslední projekt v pořadí mohl obdržet podporu pouze v omezené výši. S ohledem na závěry z věcného hodnocení (příslušná Hodnoticí komise doporučuje ŘO OPD zvážit možnost dodatečného navýšení alokace výzvy na takovou hodnotu, která umožní podpořit všechny doporučené žádosti o podporu v plné výši), přistupuje nyní Řídicí orgán OPD k dodatečnému navýšení alokace výzvy č. 75. Alokace výzvy je nově navýšena o 246 460 000 Kč na celkovou výši 946 460 000 Kč. Tato výše alokace umožní schválení podpory v plné výši pro všech 7 žádostí, které prošly věcným hodnocením s kladným výsledkem a s doporučením ke schválení. Navýšení alokace výzvy č. 75 je provedeno na úkor zůstatku nerozdělené alokace celého programu „Zajištění interoperability v železniční dopravě“ po již ukončených výzvách vyhlášených pro předkládání žádostí v rámci ostatních podprogramů 1, 2, 3, 4 a 5. Řídicí orgán v současné době nepředpokládá vyhlašování dalších výzev pro věcné zaměření odpovídající původní výzvě č. 75 (tj. podprogramu 1).

Text výzvy č. 75 se zohledněním popsané změny je k dispozici zde (změny červeným písmem).