Operační program Doprava

Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev OPD a změna výzvy č. 64

Aktualizace harmonogramu výzev OPD a změna výzvy č. 64

Řídicí orgán OPD zveřejňuje aktualizovaný harmonogram výzev OPD a změnu výzvy č. 64.

Harmonogram výzev:

V harmonogramu výzev OPD byly v nové zářijové verzi upřesněny některé údaje u již dříve uvedených výzev. Žádná nová výzva nebyla do harmonogramu doplněna. Došlo pouze k dílčímu posunu plánových termínů vyhlášení u výzev č. 15, 35, 72, 75 a 76. Důvodem posunů je zejména stále probíhající projednávání připravované dokumentace jednotlivých výzev.

Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde.

Změna alokace výzvy č. 64

Řídicí orgán OPD informuje o změně alokace výzvy č. 64, která je již v současné době uzavřena (výzva byla otevřena v období od 30. 11. 2018 do 31. 5. 2019). Jedná se o výzvu v rámci programu veřejné podpory „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. Výzva byla konkrétně zaměřena na podporu přestavby elektrických hnacích vozidel vybavených pouze na provoz na stejnosměrném systému 3 kV pro provoz i na střídavém systému 25 kV/50 Hz.

Původní alokace výzvy č. 64 byla 372 000 00 Kč. V rámci dané výzvy bylo předloženo celkem 5 žádosti o podporu, které souhrnně požadovaly podporu ve výši 396 450 000 Kč. V rámci věcného hodnocení žádostí o podporu bylo všech 5 předložených žádostí kladně vyhodnoceno a byly doporučeny ke schválení, a to v pořadí dle obdrženého bodového zisku. Při věcném hodnocení zároveň nebyla předmětem bodování projektů výše či míra požadované podpory, což znamená, že dodatečné navýšení podpory nijak neovlivňuje výsledky věcného hodnocení jednotlivých projektů.

Při stávající výši alokace výzvy by poslední projekt v pořadí mohl obdržet podporu pouze v omezené výši. S ohledem na závěry z věcného hodnocení (příslušná Hodnotící komise doporučuje ŘO OPD zvážit možnost dodatečného navýšení alokace výzvy na takovou hodnotu, která umožní podpořit všechny doporučené žádosti o podporu v plné výši), přistupuje nyní Řídicí orgán OPD k dodatečnému navýšení alokace výzvy č. 64. Alokace výzvy je nově navýšena o 24 450 000 Kč na celkovou výši 396 450 000 Kč. Tato výše alokace umožní schválení podpory v plné výši pro všech 5 žádostí, které prošly věcným hodnocením s kladným výsledkem a s doporučením ke schválení. Navýšení alokace výzvy č. 64 je provedeno na úkor zůstatku nerozdělené alokace celého programu „Zajištění interoperability v železniční dopravě“ po již ukončených výzvách vyhlášených pro předkládání žádostí v rámci ostatních podprogramů 1, 2, 4 a 5. Řídicí orgán v současné době nepředpokládá vyhlašování dalších výzev pro věcné zaměření odpovídající původní výzvě č. 64 (tj. podprogramu 3).

Text výzvy č. 64 se zohledněním popsané změny je k dispozici zde (změny červeným písmem).