Operační program Doprava

Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev OPD a změna výzvy č. 57

Aktualizace harmonogramu výzev OPD a změna výzvy č. 57

Řídicí orgán OPD zveřejňuje aktualizovaný harmonogram výzev OPD a změnu výzvy č. 57.

Harmonogram výzev:

Nová výzva č. 79 v rámci SC 1.4 pro město Mariánské Lázně

Specifický cíl 1.4 OPD (Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci) je implementován převážně prostřednictvím urbánních integrovaných nástrojů - integrovaných teritoriálních investic (ITI) a integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). Jediné město v ČR, které provozuje MHD na drážním principu a které nespadá pod žádný ze zmíněných integrovaných nástrojů, jsou Mariánské Lázně. S ohledem na skutečnost, že alokace původně určená pro IPRÚ Karlovy Vary nebude nijak využita, došlo po dohodě mezi příslušnými městy a Řídicím orgánem OPD k rozhodnutí o vyhlášení nové výzvy v SC 1.4 právě pro město Mariánské Lázně. Ze strany Mariánských Lázní je deklarována existence potenciálního projektu, který je v souladu s SC 1.4 OPD. Díky tomuto kroku bude možné původní alokaci využít v rámci Karlovarského kraje.

Alokace této výzvy č. 79 bude 45 mil. Kč. Výzva je nově vložena do harmonogramu výzev OPD až v červenci 2019. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy bude již v srpnu 2019 a zahájení přijmu žádostí o podporu v září 2019. Termín ukončení příjmu žádostí je uvažován na únor 2020 (pro předběžné žádosti již v říjnu 2019). Řídicí orgán OPD upozorňuje na skutečnost, že výzva nebude naplňovat jeden dílčí požadavek metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektu, a to že výzva má být pro příjem žádostí otevřena až po třech měsících od vložení do harmonogramu výzev (reálně bude otevřena již po cca 6 týdnech). S ohledem na charakter dané výzvy a skutečnost, že existuje jen jeden potenciální příjemce, nemá dle Řídicího orgánu OPD nedodržení dané dílčí podmínky žádný negativní dopad. Naopak díky tomuto opatření dojde k potenciálnímu urychlení schvalovacího procesu a umožnění případného rychlejšího čerpání prostředků v rámci SC 1.4 OPD.  
V harmonogramu výzev OPD byly v nové červencové verzi dále upřesněny některé další údaje u již dříve uvedených výzev. Došlo pouze k dílčímu posunu plánových termínů vyhlášení u výzev č. 15, č. 35, č. 72, č. 74. Důvodem posunů je zejména stále probíhající projednávání připravované dokumentace jednotlivých výzev.

Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde.

Změna alokace výzvy č. 57

Aktuální alokace výzvy č. 57, která je v rámci specifického cíle 1.4 určena pro Ostravskou aglomeraci, je ve výši 597 442 649 Kč. Doposud předložené projekty v rámci této výzvy uvedenou alokaci nicméně o 31 054 667 Kč překračují. S ohledem na skutečnost, že v rámci předchozí výzvy č. 20, která byla taktéž určena pro Ostravskou aglomeraci, nedošlo k realizaci jednoho ze schválených projektů s původně předpokládaným příspěvkem ve výši 44 764 727 Kč, je nyní možné o tuto uvolněnou alokaci aktuální výzvu č. 57 navýšit. Jelikož počet projektů předložených ve výzvě č. 57 je již konečný (uplynul termín pro předkládání předběžných žádostí), tak je nyní dostačující výzvu č. 57 navýšit pouze o částku rovnající se převisu předložených projektů nad alokací výzvy. Nová maximální alokace výzvy č. 57 tedy je 628 497 316 Kč.

 Změna alokace výzvy č. 57 v SC 1.4 OPD
  Stávající alokace Nová alokace Změna
 Výzva č. 57 - Ostravská aglomerace597 442 649 Kč 628 497 316 Kč +31 054 667 Kč 

Text výzvy č. 57 se zohledněním popsané změny je k dispozici zde (změny červeným písmem)