Operační program Doprava

Operační program Doprava » 24. Silniční konference

24. Silniční konference

Ve dnech 19. - 20. 10. 2016 se již po 24. uskutečnila Silniční konference. Tentokrát se konala v krásném městě Hradci Králové v kongresovém sále Aldis. Konference se zúčastnilo mnoho státních institucí, stavebních společností, společností zabývajících se dopravním značením, výrobou značek, výrobou pracovních oděvů a mnoho jiných. Celkem se na akci sešlo 77 vystavovatelů.

Převážnou většinu účastníku Silniční konference tvořila odborná veřejnost a přihlášeno bylo něco přes 1 000 delegátů a hostů. Během konference vystoupili se svými příspěvky odborníci na nejrůznější témata z oblasti dopravy. Každý z účastníků si mohl najít svůj specifický okruh přednášek a ty si vyslechnout.

V prvním tematickém bloku nazvaném „Dálnice a silnice ve vlastnictví státu“ vystoupil mimo jiné např. i zástupce Ministerstva dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. s tématem přednášky „Opatření Ministerstva dopravy pro rozvoj silniční infrastruktury“. Za Státní fond dopravní infrastruktury vystoupil Ing. Zbyněk Hořelica s příspěvkem „Financování dopravní infrastruktury v období 2016-2020“. Další tematické bloky byly nazvány „Silnice a místní komunikace ve vlastnictví krajů a obcí“, „Bezpečnost silničního provozu, významné silniční stavby a aktuální otázky silničního hospodářství“.

Silniční konference není však jen o přednáškách a seminářích, ale i o společenských setkáních. Proto proběhl i povedený společenský večer, na kterém se uskutečnila například módní přehlídka pracovních oděvů.

Mezi vystavovateli byli rovněž přítomni i zástupci Řídicího orgánu Operačního programu Doprava, kteří na expozici Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) poskytovali zájemcům informace o OPD. Ze strany účastníků zaznívaly nejčastěji dotazy směřující jak obecně k činnostem OPD, k fondům EU a financování dopravy, tak i ke konkrétním dopravním stavbám v tomto regionu či k aktuálně vyhlášeným výzvám. Zájemcům byli rovněž distribuovány informační brožury a letáky obsahující další podrobné a zajímavé informace.

Oba dva dny konference se nesly v přátelské a pohodové atmosféře a již nyní se můžeme společně těšit na případné další setkání ať již na dalším ročníku Silniční konference, která se bude tentokrát konat v Brně, nebo při jiné zajímavé příležitosti.