Operační program Doprava

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000232
Přesné místo realizace
Oldřichov u Duchcova, Bílina
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.8.2019
Datum ukončení
31.5.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
22.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 909 084 980,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 552 521 675,34 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 898 447 239,00 Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce železniční trati č. 130 v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina. Jedná se o dvoukolejnou celostátní trať zařazenou do TEN-T elektrifikovanou stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV. Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zmírnění vlivu nepravidelností v dopravě banalizací traťového zabezpečovacího zařízení a tím zvýšení kvality železniční dopravní cesty. Cestujícím přinesou úpravy zvýšení komfortu a bezpečnosti.Zpět na seznam projektů