Operační program Doprava

Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000116
Přesné místo realizace
Nymburk, Čachovice, Straky
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.7.2018
Datum ukončení
2.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
9.5.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
497 901 155,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
274 569 966,24 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
371 504 876,00 Kč

Projekt zahrnuje úpravy stávající železniční trati Nymburk - Mladá Boleslav v úseku Nymburk hl. n. (mimo) - Luštěnice-Újezd (mimo). Dojde k rekonstrukci železniční stanice Čachovice včetně prodloužení kolejí, výstavbě nové výhybny Straky a úpravám a rekonstrukci technologického a silnoproudého vybavení v celém úseku. Projekt navazuje na již dokončenou první stavbu v úseku Luštěnice-Újezd (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně).Zpět na seznam projektů