Operační program Doprava

Zavedení systému měření spotřeby energie v hnacích vozidlech Českých drah III

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/20_076/0000529
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
České dráhy,a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
18.1.2021
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.3.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
4 847 076,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 999 248,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
3 999 248,00 Kč

Projet má za cíl aplikaci měrného zařízení, které bude zachycovat hodnoty spotřeby trakční energie. Určování spotřeby elektrické energie a nákladů spojených se spotřebou elektrické energie u jednotlivých vlaků vybrané kategorie v síti Správy železniční dopravní cesty je velice aktuální problematika. Energetická náročnost vlaků s elektrickými hnacími vozidly je komplikovaná problematika vzhledem k mnoha proměnlivým parametrům, které nelze vždy vhodně vyhodnotit ve vztahu k technologii dopravy. Přesnější určení spotřeby elektrické energie jízdy vlaku je nutností pro splnění podmínek Evropské komise a k další postupné liberalizací dopravního trhu v ČR.

S určením spotřeby elektrické energie vlaků je spojena zejména problematika měření elektrické energie, rekuperace elektrické energie a přenosové ztráty trakčních napájecích systémů, ale i problematika postupného přechodu ze stejnosměrného systému 3 kV DC na střídavý 25 kV, 50 Hz AC v ČR.

Zpět na seznam projektů