Operační program Doprava

Zavedení systému měření spotřeby energie v hnacích vozidlech Českých drah II

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_015/0000507
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
České dráhy,a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
16.5.2020
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
26.10.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
60 720 130,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
25 087 663,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
50 175 326,00 Kč

Projet má za cíl aplikaci měrného zařízení, které bude zachycovat hodnoty spotřeby trakční energie. Určování spotřeby elektrické energie a nákladů spojených se spotřebou elektrické energie u jednotlivých vlaků vybrané kategorie v síti Správy železniční dopravní cesty je velice aktuální problematika. Energetická náročnost vlaků s elektrickými hnacími vozidly je komplikovaná problematika vzhledem k mnoha proměnlivým parametrům, které nelze vždy vhodně vyhodnotit ve vztahu k technologii dopravy. Přesnější určení spotřeby elektrické energie jízdy vlaku je nutností pro splnění podmínek Evropské komise a k další postupné liberalizací dopravního trhu v ČR. S určením spotřeby elektrické energie vlaků je spojena zejména problematika měření elektrické energie, rekuperace elektrické energie a přenosové ztráty trakčních napájecích systémů, ale i problematika postupného přechodu ze stejnosměrného systému 3 kV DC na střídavý 25 kV, 50 Hz AC v ČRZpět na seznam projektů