Operační program Doprava

Zavedení systému měření spotřeby energie v hnacích vozidlech Českých drah

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_045/0000204
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
České dráhy,a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
19.1.2019
Datum ukončení
20.12.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
18.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
30 116 416,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
12 441 500,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
24 883 000,00 Kč

Určování spotřeby elektrické energie a nákladů spojených se spotřebou elektrické energie u jednotlivých vlaků vybrané kategorie v síti Správy železniční dopravní cesty je velice aktuální problematika. Energetická náročnost vlaků s elektrickými hnacími vozidly je komplikovaná problematika vzhledem k mnoha proměnlivým parametrům, které nelze vždy vhodně vyhodnotit ve vztahu k technologii dopravy. Přesnější určení spotřeby elektrické energie jízdy vlaku je nutností pro splnění podmínek Evropské komise a k další postupné liberalizací dopravního trhu v ČR. S určením spotřeby elektrické energie vlaků je spojena zejména problematika měření elektrické energie, rekuperace elektrické energie a přenosové ztráty trakčních napájecích systémů, ale i problematika postupného přechodu ze stejnosměrného systému 3 kV DC na střídavý 25 kV, 50 Hz AC v ČR.Zpět na seznam projektů