Operační program Doprava

Výměna technologií měníren Letná a Bory pro MHD v Plzni

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_017/0000138
Přesné místo realizace
Plzeň
Příjemce
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2018
Datum ukončení
30.6.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.3.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
115 512 057,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
65 181 158,53 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
76 683 715,92 Kč

Obsahem projektu je rekonstrukce trakčních měníren Bory a Letná v Plzni zahrnující realizaci nezbytných stavebních úprav prostor měníren a výměna věcně i morálně zastaralé technologie obou měníren na sklonku životnosti. Cílem je dosažení větší spolehlivosti, bezpečnosti provozu, rozšíření možností dálkových manipulací a optimalizace provozního režimu. Výměnou a osazením nové moderní technologie měníren dojde ke zlepšení vlivu na životní prostředí v dané lokalitě.Zpět na seznam projektů