Operační program Doprava

Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000361
Přesné místo realizace
Ústí nad Labem
Příjemce
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.8.2020
Datum ukončení
31.10.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.8.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
58 754 655,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
35 452 795,35 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
41 709 171,00 Kč

Předmětem předkládaného projektu je výměna stejnosměrné technologie měníren Bukov, Bratislavská a Kočkov, určené pro napájení trolejbusové dopravy v Ústí nad Labem. Realizací projektu dojde k modernizaci dopravní infrastruktury s cílem zvýšit její bezpečnost a spolehlivost provozu trolejbusové části MHD jako jedné z udržitelných forem dopravy, hlavním přínosem projektu jsou úspory provozních nákladů, přínosem bude také pozitivní vliv na ŽP v podobě snížení emisí. Zpět na seznam projektů