Operační program Doprava

Trolejbusová trať Novolíšeňská - Jírova

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000124
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
20.7.2018
Datum ukončení
31.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
27.6.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
159 745 298,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
105 618 980,40 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
124 257 624,00 Kč

Předmětem projektu je realizace prodloužení trolejbusové trati linek 25 a 26 po ulici Novolíšeňské ze stávající koncové smyčky trolejbusů na stávající autobusový terminál Jírova. Jedná se o 1 600 m trolejového vedení a o 1 200 m nové kabelové trasy. Součástí trolejbusové tratě je i vybudování nové měnírny v obratišti Jírova. Dále dojde ke stavebním úpravám na odstavné ploše terminálu Jírova a úpravy nástupních zastávek (směr do centra) na ulici Novolíšeňská.Zpět na seznam projektů