Operační program Doprava

Trolejbusová trať Dukla, vozovna - Hlavní nádraží

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000424
Přesné místo realizace
Pardubice
Příjemce
Dopravní podnik města Pardubice a.s.
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.4.2021
Datum ukončení
31.10.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
4.8.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
58 698 038,45 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
38 250 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
45 000 000,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba trolejbusové trati spojující sídliště Dukla s hlavním železničním nádražím v Pardubicích, a to spolu s realizací odbočky na trolejové síti v centru města za účelem efektivnějšího využití budované trolejbusové trati. Projekt umožní náhradu výkonů autobusové dopravy bezemisní trolejbusovou dopravou a cestujícím též přinese zlepšení spojení mezi sídlištěm Dukla a nádražím, jakož i mezi sídlištěm Dukla a sídlištěm Polabiny.Zpět na seznam projektů