Operační program Doprava

Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník, II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000036
Přesné místo realizace
Šumperk
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2016
Datum ukončení
29.6.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.12.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
787 032 525,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
452 978 125,70 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
557 326 335,00 Kč

V rámci fáze 2 bude provedena výstavba stavebních objektů a provozních souborů dle objektové skladby stavby, která spočívá v realizaci prací na železničním spodku i svršku, mostních objektech a propustcích, silnoproudých zařízeních, sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních a úpravách komunikací.Zpět na seznam projektů