Operační program Doprava

Tramvajová trať Sídliště Barrandov-Holyně-Slivenec (0. - 1. etapa)

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000422
Přesné místo realizace
Praha Barrandov
Příjemce
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
13.3.2020
Datum ukončení
30.9.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
24.9.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
325 579 430,46 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
163 918 221,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
192 844 967,00 Kč

Předkládaný projekt řeší realizaci záměru prodloužení tramvajové trati (dále také jako TT) v jihozápadní části Prahy ze současné smyčky Sídliště Barrandov dále jihozápadním směrem, k jižnímu okraji zástavby Holyně (MČ Praha - Slivenec). Předmětem předkládané žádosti o podporu je realizace 0. a I. etapy projektu, kterými vznikne funkční celek, umožňující zajištění dopravní obsluhy lokality. Zpět na seznam projektů