Operační program Doprava

Tramvajová smyčka Zahradní Město

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000412
Přesné místo realizace
Praha-Zahradní Město
Příjemce
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2021
Datum ukončení
30.9.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.10.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
168 904 446,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
96 760 318,65 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
113 835 669,00 Kč

Hlavním předmětem projektu je vybudování nové tramvajové smyčky Zahradní Město. Ta bude vybudována v sousedství nově budované železniční stanice Praha - Zahradní Město na železniční trati Praha - Benešov - České Budějovice, která je součástí IV. tranzitního železničního koridoru. Nová tramvajová smyčka vytvoří předpoklad pro vyšší využívání veřejné dopravy v souvislosti se zahájením provozu přestupního terminálu Praha - Zahradní Město a očekávaným zvýšením poptávky po městské hromadné dopravě.Zpět na seznam projektů