Operační program Doprava

Telematika Opava 2019

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000435
Přesné místo realizace
Opava
Příjemce
Statutární město Opava
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.6.2020
Datum ukončení
30.10.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.2.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
46 314 065,75 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
34 820 656,76 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
40 965 478,55 Kč

Předmětem projektu je vybudování dispečinku SSZ a modernizace stávajících světelných signalizačních zařízení (SSZ) na vybraných křižovatkách a souvisejících přechodech pro chodce vč. dvou stávajících koordinačních kabelů ve statutárním městě Opava za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců v prostoru řešených křižovatek. Zpět na seznam projektů