Operační program Doprava

Telematika Mladá Boleslav

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000504
Přesné místo realizace
Mladá Boleslav
Příjemce
Statutární město Mladá Boleslav
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
4.1.2021
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
8.2.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
149 014 853,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
112 842 875,79 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
132 756 324,46 Kč

Hlavním cílem projektu je zlepšit řízení dopravního provozu, snížit negativní dopady silniční dopravy na ŽP a zvýšit kvalitu života a bezpečnost provozu na celém území města Ml. Boleslav a v jeho nejbližším okolí.
Předmětem projektu bude vybudování komplexního ITS systému zahrnujícího:
- modernizaci SSZ na celkem 23 křižovatkách ve městě a koordinaci SSZ,
- koordinace SSZ na sil. komunikacích s přejezdovými ZZ na železnici,
- vybudování dopravně-informačního centra, 
- vybudování dohledových systémů.
Zpět na seznam projektů