Operační program Doprava

Technická pomoc ZS OPD 2016-2023

Registrační číslo projektu
CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000002
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
Státní fond dopravní infrastruktury
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Technická pomoc ZS
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Prioritní osa
4 - Technická pomoc
Datum zahájení
1.12.2015
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
576 470 588,24 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
490 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
576 470 588,24 Kč

Na základě dohody ze dne 19.5.2015  o delegování některých pravomocí a činností ŘO OP Doprava na ZS zajišťuje SFDI, u projektů spolufinancovaných z prostředků EU, činnosti spojené s poskytováním finančních prostředků z rozpočtu SFDI , supervize  technických dokumentací projektů, zajištění výkonu supervize stavebních prací projektů a realizaci kontrol. Alikvotní část nákladů na zajišťování těchto delegovaných činností bude refundována z tohoto projektu TP ZS OPD 2016-2023.Zpět na seznam projektů