Operační program Doprava

TT Divoká Šárka - Sídliště Na Dědině

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000410
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.7.2022
Datum ukončení
31.10.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.9.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 080 191 768,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
711 168 576,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
836 668 914,00 Kč

Hlavní náplní projektu je vybudování nového úseku tramvajové trati ze stávající konečné Divoká Šárka do nové konečné Dědina na území hlavního města Prahy. Celková délka nového úseku je cca 2,2 km a bude na něm vybudováno pět nových tramvajových zastávek (z toho jedna jako náhrada za stávající zastávku ve smyčce Divoká Šárka). Součástí projektu je i vybudování měnírny pro zajištění napájení nového úseku tramvajové tratě. Zpět na seznam projektů