Operační program Doprava

THMP AC - Vinohrady 1

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000521
Přesné místo realizace
Praha-Vinohrady
Příjemce
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2021
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.6.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
3 549 717,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
2 018 555,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 883 555,00 Kč

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic, jako jednoho z faktorů ovlivňujících rozvoj elektromobility v ČR. V rámci projektu bude realizováno 13 AC dobíjecích stanic v lokalitě Praha - Vinohrady. Realizace projektu přispěje ke zlepšení připravenosti infrastruktury dobíjecích stanic v metropoli ČR.Zpět na seznam projektů