Operační program Doprava

Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - I. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000063
Přesné místo realizace
České Budějovice
Příjemce
Statutární město České Budějovice
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
13.3.2017
Datum ukončení
31.8.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.5.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
9 998 106,58 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
8 125 150,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
9 559 000,00 Kč

Předmětem projektu je pořízení, instalace a uvedení do provozu detekčních a sledovacích telematických zařízení, která jsou nezbytným základem pro řízení dopravy ve městě České Budějovice. Bude se jednat o detektory a kamery, které budou pořízeny za účelem sledování a optimalizace dopravy, konkrétně pro zlepšení možností dopravně inženýrského vyhodnocování a statistiku a dopravně závislé řízení světelného signalizačního zařízení. Jde o první projekt z komplexu záměrů města v oblasti telematiky.Zpět na seznam projektů