Operační program Doprava

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000536
Přesné místo realizace
Mělník
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.9.2021
Datum ukončení
18.1.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.3.2022
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
692 177 189,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
476 557 186,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
560 655 513,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba, která je jednou ze staveb řešících obchvat města Mělník. Hlavní trasa je dlouhá 964 m a bude provedena v kategorii MS2 8,5/50.Zpět na seznam projektů