Operační program Doprava

Silnice I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000006
Přesné místo realizace
Mělník
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
18.12.2014
Datum ukončení
23.9.2016
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.12.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
178 308 681,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
137 184 091,65 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
161 393 049,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/9 v kategorii MS2 8,5/50 v celkové délce hlavní trasy 0,799 km. Stavba nejprve vede v trase stávající Pražské ulice a následně v trase původní vlečky cukrovaru Mělník. Napojení na stávající komunikace je řešeno okružními křižovatkami v Pražské a Mladoboleslavské ulici. Realizací projektu dojde ke snížení zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi, zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů