Operační program Doprava

Silnice I/67 Karviná - obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000455
Přesné místo realizace
Karviná
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.5.2020
Datum ukončení
31.7.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
28.7.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 431 791 185,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 091 729 444,70 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 284 387 582,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/67 převážně v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 2,975 km, která je řešena jako jihozápadní obchvat města Karviná. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu města a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/67, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Karviná včetně bezpečnosti chodců. 


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů