Operační program Doprava

Silnice I/58 Příbor - Skotnice

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000112
Přesné místo realizace
Mošnov, Příbor, Skotnice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
8.6.2017
Datum ukončení
31.8.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
20.9.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
750 812 426,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
540 621 561,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
636 025 367,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/58 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 2,967 km, která je vedena ve zcela nové trase západně od obce Skotnice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/58, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Skotnice včetně bezpečnosti chodců.Zpět na seznam projektů