Operační program Doprava

Silnice I/57 Krnov - severovýchodní obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000115
Přesné místo realizace
Krnov
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.7.2017
Datum ukončení
31.7.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.6.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 415 021 824,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 073 641 386,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 263 107 514,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/57 převážně v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 7,742 km, která je řešena jako severovýchodní obchvat města Krnova. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/57, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Krnově včetně bezpečnosti chodců.Zpět na seznam projektů