Operační program Doprava

Silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000364
Přesné místo realizace
Přerov - Předmostí
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.8.2018
Datum ukončení
31.8.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
562 066 603,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
401 050 220,65 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
471 823 789,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/55 v celkové délce hlavní trasy 1,405 km. Projekt je realizován za účelem mimoúrovňového převedení automobilové dopravy ze stávající silnice I/55, respektive z nového přivaděče dálnice D1 přes železniční trať Přerov - Petrovice a rozšíření stávající části komunikace na čtyřpruh v  kategorii MS 16,5. Stavba bude probíhat v zastavěné části Přerova s vazbami na okolní stávající stavby. Zpět na seznam projektů