Operační program Doprava

Silnice I/53 Lechovice, obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000074
Přesné místo realizace
Borotice, Čejkovice, Lechovice, Oleksovice, Práče
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
16.12.2016
Datum ukončení
19.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.4.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
495 596 467,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
324 263 987,40 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
381 487 044,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/53 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 4,600 km, která je řešena jako jižní obchvat obce Lechovice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/53 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.Zpět na seznam projektů