Operační program Doprava

Silnice I/49 Vizovice - Lhotsko

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000010
Přesné místo realizace
Vizovice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Zlínský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
2.3.2015
Datum ukončení
5.3.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.12.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
279 429 713,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
195 640 539,85 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
230 165 341,00 Kč

Předmětem projektu je přeložka silnice I/49 v kategorii S9,5/70 v délce 2,020 km. Navržená trasa přeložky silnice I/49 je vedena okrajovou částí města Vizovice a dále pokračuje volným terénem mimo zástavbu. Rovněž na konci se přeložka směrově i výškově napojuje před obcí Bratřejov plynule na stávající silnici I/49. Vybudováním přeložky dojde ke zvýšení bezpečnosti v obci a výraznému snížení emisí, hlukové a dopravní zátěže.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů